تـاریخـچـه اورژانـس :

1391/10/18 0:0
تاریخچه اورژانس : بعنوان تکنسین فوریتهاي پزشکی ، شما به جمع افرادي می پیوندید که از سالها پیش ، مراقبت پزشکی را به انسانهاي دیگر ارائه میدادند . در جنگها با استفاده ابتدایی از وسایل نقلیه ، آمبولانس هاي داوطلب سازماندهی می شدند وبه کشورهاي دوردست می رفتند تا از زخمی ها در جنگ جهانی اول مراقبت کنند . در جنگ جهانی دوم ، ارتش ، یگانهاي خاصی را براي ارائه مراقبت در میدان جنگ و آوردن زخمی ها به پایگاههاي کمک رسانی که پرستار و پزشک داشتند تربیت کرد . در جنگ کره خدمات به زخمیها با انتقال سریع ، توسط هلیکوپتر به واحدهاي جراحی سیار بیمارستانی ارتش در آن حوالی ، جایی که عمل جراحی فوري انجام می شد تکامل یافت. بیشتر پیشرفتهاي حاصله در مراقبت فوري زخمیان در نتیجه تجربیات در جنگهاي ویتنام و کره بود.متاسفانه مراقبت اورژانسی آسیب دیدگان و بیماران در خانه تا این سطح پیشرفتی نداشته است . تا اوایل دهه 1960 ، خدمات آمبولانس اورژانس و مراقبت از بیماران اورژانسی در سرتاسر ایالات متحده خیلی با هم متفاوت بود . در بعضی جاها ، مراقبت توسط گروههاي کاملا تعلیم یافته کمکهاي اولیه پیشرفته ارائه می شد که آمبولانسهاي مدرن و تجهیز شده در اختیار داشتند . در تعداد معدودي مناطق شهري ، مراقبت توسط خدمات آمبولانس مستقر در بیمارستان ارائه می شد که از انترن ها و پزشکان تازه کار استفاده می شد . در بسیاري جاها مراقبت اورژانسی و سرویس آمبولانس فقط ، توسط اداره کفن و دفن ارائه می شد که از یک نعش کش که میتوانست تبدیل به حامل برانکار شود و مثل آمبولانس عمل کند استفاده می کردند . در بعضی جاها پلیس یا اداره آتش نشانی از یک واگن استیشن استفاده می کرد که یک برانکار و یک کیف کمکهاي اولیه را حمل می کرد . در بیشتر موارد ، در هر دوي این وسایل نقلیه یک راننده و یک امدادگر بود که تا حدودي آموزش کمکهاي اولیه دیده بودند . در نواحی معدودي که یک آمبولانس تجاري براي انتقال بیماران در دسترس بود ،معمولا به صورت مشابه داراي همین پرسنل بودند و در اصل به عنوان وسیله اي ، براي انتقال بیمار به بیمارستان استفاده می شدند .


   
تعداد بازدید:   ۴۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >